2017: Městské naučné stezky a jejich přínos

Autoři

Ing. Milan Maršálek, Bc. Hana Maršáleková

Úplný název článku

Městské naučné stezky a jejich přínos pro environmentální výchovu

Anotace

Úvod

Článek přináší základní informace o přínosu naučných stezek v environmentální výchově v podmínkách Hlavního města Prahy, včetně několika příkladů z praxe. Atraktivní naučné stezky mohou plnit roli výborné učební pomůcky. Navíc v současné době chytrých médií vzrůstá tlak na elektronizaci i možnosti názorného učení. Samotná výuka pod širým nebem má ovšem roli nezastupitelnou a zcela nenahraditelnou.

Naučné stezky jako fenomén

Hlavní město Praha je světoznámé pro možnost prohlídky kulturních a historických památek, ke kterým jsou běžně dostupné informace, například v průvodcích. Další zajímavá místa, především přírodního charakteru, která jsou návštěvníky mnohdy nedoceněná, zatraktivňují naučné stezky. V samotné Praze čítáme počet stezek na přibližně 5 až 6 desítek, po celé republice pak několik stovek. Budování naučných tras bylo v minulých letech hojně podporováno financováním na nejrůznější úrovni. Což jako priorita vycházelo z popularity pěších výletů, které jsou v Česku zdomácnělou a oblíbenou aktivitou [3].

Městské naučné stezky

Vedle přírodních stezek se však v městském prostředí na výsluní dostávají tzv. městské naučné stezky, které můžeme vnímat jako specifickou podnož, kterou lze vhodně využít pro osvětu ekologické výchovy ve městě.

Všeho moc škodí = snaha regulace panelů a elektronizace

Rozkvět naučných stezek s sebou ale také přináší diskuzi o tom, kde je rozumná míra v zahušťování veřejného prostoru cedulemi. V městském prostoru toto platí dvojnásob. Proto se v posledních letech rozšiřují možnosti elektronizace turistických tras. Populární jeden čas byly tzv. QR kódy, ale vzhledem ke zvyšující se kvalitě přenosu dat a rozšíření mobilních telefonů nové generace se hledají optimálnější řešení. Mimo jiné na toto téma v současnosti probíhá jeden vědecký projekt pod patronací brněnské Katedra environmentálních studií při Masarykově univerzitě v Brně.

Přínos naučných stezek pro environmentální výchovu

Někteří autoři považují za základním poslání naučných stezek poukázání na zásahy člověka v současnosti i minulosti a jejich demonstraci na názorných příkladech přímo v terénu, a to které zásahy byly ku prospěchu životnímu prostředí, či naopak ke škodě. Samozřejmě je neopomenutelná role stezek jakožto média pro ukázku přírodnin, živočichů, rostlin a dalšího [3].

Environmentální interpretace

K utužení vztahů, které environmentální výchova sama o sobě spíše popisuje, a k posílení identity místa a hlubšího poznání dané lokality můžeme dosáhnout také pomocí tzv. environmentální interpretace [1]. Jsou z pohledu tvůrců i uživatelů stezek tedy důležité věci jako srozumitelnost textu, názornost a zejména pak případná interaktivita přímo v místě. Tu lze rozvíjet za pomoci environmentálních atrakcí, upoutávek a hříček [2].

Příklady dobré praxe

Příkladem i inspirací mohou být v posledních letech některé školní naučné stezky, trasa vedoucí pražskou zoologickou zahradou, ale také stezky, které jsou budovány v zástavbě města, ale vhodně propojují sídla s veřejnou zelení. Té je v Praze z určitého úhlu pohledu dostatek, ale je na ni činěn značný tlak (zejména z pohledu možné zástavby). Sepjetí prostředí člověka s místem svého bydliště tak je zásadní nejen pro poznání, ale také pro možnou aktivitu při zapojování s do procesů, ve kterých se rozhoduje o dané lokalitě. Naše ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ se takto podílela na vybudování naučné stezky v domovské čtvrti Malešice, a dále pak v sousedních Strašnicích. Zásadním faktorem v obou případech bylo zapojení místních obyvatel do procesu tvorby naučných tras a jejich obsahu.

Poděkování

Článek vznikl jako výstup projektu „Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden“, který je v letech 2016 – 2017 finančně podpořen hl. m. Prahou a jehož prezentaci naleznete na vlastním portálu EkoporadnyPra­ha.cz.

Zdroje a odkazy na další informace:

[1] MEDEK M., 2010: Interpretace jako protnutí zájmů ochrany přírody a návštěvníka – zahraniční zkušenosti a tuzemské začátky se systematickým přístupem. In: Rekreace a ochrana přírody. LDF Mendelova univerzita v Brně, Brno: pp. 45–47.

[2] MARŠÁLEK M, 2011: Ukázka zvýšení možností atraktivity naučných stezek na vybraných příkladech z chráněných lokalit Hl. m. Prahy. In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. FIM Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové: pp. 54 – 61.

[3] MARŠÁLEKOVÁ H., 2016: Vyhodnocení bezbariérové průchodnosti naučných stezek na území hlavního města Prahy. Bakalářská práce, vedoucí doc. Pecharová. FŽP Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha: 55 p.

Pražské naučné stezky vybudované za podpory Hlavního města Prahy

Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry (dobrovolnická stránka nadšenců)

01/14 ZO ČSOP – Naučné stezky

01/14 ZO ČSOP – městská Naučná stezka sv. Josefa