2018: Novinky v EIA

Autor

Ing. Milan Maršálek

Úplný návez článku

Novinky v EIA. Životní prostředí – věc veřejná!

Anotace

Úvod

Článek přináší základní informace o konkrétním způsobu připomínkování záměrů podléhajícím procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v podmínkách Hlavního města Prahy, včetně konkrétního případu z praxe našeho pracoviště z Prahy 10, konkrétně kauzu Terminál (překladiště) Malešice, která vyvolala významné zapojení veřejnosti. Kurzívou uvedené právní pasáže jsou citací z doporučených zdrojů právní poradny, se kterou naše organizace spolupracuje, včetně řádných odkazů na ně.

EIA ve stručnosti

Většina staveb musí být povolena stavebním úřadem. Musí získat územní rozhodnutí a stavební povolení. U staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí, musí před získáním těchto povolení předcházet proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA (Environmental Impact Assessment). V rámci EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti) [1]. Typicky se jedná například o silnice, průmyslové závody, těžbu nerostů, elektrárny, ale i o některá vodní díla nebo zařízení k chovu hospodářských zvířat Závazné stanovisko EIA má pro investora klíčový význam, neboť pokud by bylo záporné, tak se jedná o překážku, která brání následnému umístění či povolení záměru. V rámci stanoviska EIA je typicky stanovena řada závazných podmínek, které musí být v dalších fázích povolování zohledněny [2].

Shrnutí důležitých změn zákona na podzim 2017 Mezi hlavní změny zákona, které definují novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životním prostředí (dále jen „zákon EIA“), kterých zákon EIA doznal k 1. 11. 2017 (novela 326/2017 Sb.), resp. 1. 1. 2018 (novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která také mění zákon EIA), patří [2]:

Významná role navazujících řízení

Novela zákona EIA předně přináší významnou změnu v tom, že zavádí uzavřený výčet tzv. navazujících řízení, tedy řízení, pro které bude stanovisko EIA podkladem. Právní úprava účinná do 31. 10. 2017 takovou přesnou definici navazujícího řízení neobsahovala [2]. Nově je stanoveno přesně 14 typů navazujících řízení, mezi ta uplatnitelná v podmínkách hl. m. Prahy můžeme nalézt tato [2]:

Na jednu stranu lze konkrétní výčet navazujících řízení hodnotit pozitivně v tom směru, zvyšuje právní jistotu investorů a veřejnosti. Na stranu druhou je však nutné upozornit, že existují důležitá řízení, která ve výčtu nejsou obsažena a která přitom mohou mít nepochybně významný vliv na životní prostředí (např. řízení podle atomového zákona). U těchto řízení by bylo vhodné, aby bylo stanovisko EIA jejich podkladem a aby v nich byla zajištěna účast veřejnosti [2].

Celé „kouzlo“ navazujících řízení, které je širší veřejnosti velmi málo známé je v tom, že nově se nelze odvolat proti samotnému stanovisku EIA, ale napadnout lze až rozhodnutí učiněné v navazujícím řízení (typicky rozhodnutí o umístění stavby nebo vlastní stavební povolení). Nezbytné je však přihlášení se v pozice tzv. dotčené veřejnosti (spolek, nebo zmocněnec veřejnosti), která je přesně definována v

Kauza překladiště Malešice

Konkrétním příkladem významného zapojení veřejnosti i naší organizace do procesu posuzování životního prostředí je kauza překladiště Malešice. Jedná se o dlouho zvažovaný zámět soukromého vlastníka pozemků, které územní plán v minulosti nevhodně určit pro využití drážního zařízení. Ale zároveň je v blízkém okolí zástavba rodinných bytovek, rozvíjející se areál sportoviště a dnes uvadlé, ale spolky oživované, centrum historické obce, dnes čtvrti Malešice [4]. Záměr byl již se souhlasným stanoviskem sice posouzen v minulosti [5], ale někdejší investor stanoviska nevyužil a před vánočními prázdninami v prosinci 2016 byl podán záměr znovu pod názvem Terminál Malešice [6]. Mylný a podpásový předpoklad investora, že se lidé nebudou chtít o svátcích trápit s připomínkováním, naštěstí hrubě nevyšel. Registrováno bylo vyjádření více než 100 místních občanů a Úřady splnili své povinnosti i před tradiční novoroční dovolené. Pro komunikaci mezi občany narychlo vznikly improvizované webové stránky [7], které se po úspěšném výsledku zjišťovacího řízení (= že záměr bude dále posuzován dle zákona) přetavili v komunikační portál lokální petice „NE překladišti Malešice“, která během jara získala 1 866 podpisů petentů a byla s dílčími úspěchy projednána orgány MČ Praha 10 i Hlavního města Prahy [8]. Celý případ v tuto chvíli není zdaleka u konce, očekáváme předložení dokumentace vlivů na životní prostředí, a veřejnost i místní úřady hledají další procesní možnosti jak se od překladiště definitivně „odstřihnout“. Nicméně již dosavadní přístup ukázal, jak je důležité sepjetí lidí s místem svého bydliště a ve spojení s odbornými argumenty (které musí sepsat osoba způsobilá a znalá) lze úspěšně korigovat nežádoucí změny v území, týkající se životního prostředí a veřejného zdraví. Naše ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ se podílela vypracováním odůvodněné argumentace, vlastním připomínkováním jako tzv. dotčená veřejnost dle § 3, písmena i) (= spolek s právem podání žaloby a přihlášení se jako účastník řízení do navazujících řízení) a jsme připraveni jak připomínkovat dokumentaci vlivů na životní prostředí, tak maximálně využít svých práv v rámci navazujících řízení. Věříme však, že Terminál (překladiště) Malešice v současně navrhované kapacitě a rozsahu bude mít velký problém získat i jen souhlasné stanovisko EIA. Zásadním faktorem, který ještě jednou vyzdvihujeme, je zapojení místních obyvatel do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Jenom tak je totiž naplněn prvotní a hlavní účel tohoto procesu (i příslušného zákona).

Poděkování

Článek vznikl jako výstup projektu „Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden“, který je v letech 2017 – 2018 finančně podpořen hl. m. Prahou a jehož prezentaci naleznete na vlastním portálu EkoporadnyPra­ha.cz.

Zdroje a odkazy na další informace:

[1] Poradna Frank Bold: Co je to EIA?

[2] Poradna Frank Bold: Změny v zákoně o EIA od 1. ledna 2018

[3] SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

[4] Web iniciativy Naše Malešice: Malešický chodec (autor Ing. Arch. MgA. David Mateásko)

[5] EIA CENIA: Záměr Kontejnerové překladiště Praha – Malešice (PHA259)

[6] EIA CENIA: Záměr Terminál Malešice (PHA1037)

[7] Web NE překladišti Malešice!

[8] Praha hledá udržitelný způsob dopravy zboží